Jogi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos: 2020.02.26-tól


Amely egységes keretbe foglalja a www.laptapir.hu weboldal (“weboldal”) használatának feltételeit, a megrendeléssel, fizetéssel és teljesítéssel kapcsolatos információkat, felelősségeket és szabályokat. Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Mediacity Magyarország Kft. (székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5., adószám: 12792607-2-41), mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal, kapcsolódó applikációk és szolgáltatás („szolgáltatás”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

Szolgáltatás tárgya


A szolgáltatás tárgya nyomtatott magazinok és könyvek digitálisan változatlan formában történő megjelenítése és előfizetés ellenében a tartalomhoz történő hozzáférés biztosítása.

Szolgáltatást a szolgáltató a weboldalon, valamint a Laptapír applikációkban (“applikáció”),  iOS és Android rendszert használó eszközökön nyújtja. 

A szolgáltatás havi díj ellenében vehető igénybe, amely díj független az elérhető kiadványok számától.

A havi előfizetés 30 napos periódust jelent.

A szolgáltató a szolgáltatást a kifizetett időszakig biztosítja. 

Árak, díjak


A szolgáltatás havi díja bruttó 1490 forint. Az Apple Inc. (iOS alkalmazás) cégen keresztül történő vásárlás esetén (Sign in with Apple által) a szolgáltatási díjat az Apple Inc. által szedett jutalék terheli, így ebben az esetben a havidíj 1990 forint. A weboldalon eszközölt fizetés esetében az iOS alkalmazás teljes körűen használható a belépési adatokkal (E-mail / Jelszó vagy Facebook bejelentkezés).

A szolgáltatás ára minden esetben a bruttó (27% áfát tartalmazó) fizetendő, végfelhasználói ár. A fizetésekről a szolgáltató nyugtát állít ki, azonban a felhasználó a fiókjában beállíthatja számlaigényét. Számla igénylése esetén a számlázási adatok (név, cím, adószám) megadása törvényen alapuló kötelezettség.  

Szolgáltatónak joga van megváltoztatni a jövőbeli előfizetési periódusok díját írásbeli értesítéssel, legalább harminc (30) nappal a hatálybalépése előtt, a tartalmak biztosításának változása vagy a megnövekedett költségei miatt. Az ilyen árváltozásokra vonatkozó értesítéseket az alkalmazásban és / vagy a felhasználói fiók regisztrálásakor megadott elérhetőségi adatokon keresztül küldjük el. Felhasználónak joga van bármikor felmondani az előfizetést, ezzel a szerződést az előfizetési időszak végéig. 

Fizetés


A szolgáltatási díj kifizetése kizárólag automatikusan megújuló (recurring) bankkártyás fizetéssel teljesíthető. Bankkártyás fizetés során  – azzal kapcsolatban – a szolgáltató semmilyen adatot nem kezel és nem rögzít, azt kizárólag a CIB bank Zrt., végzi. 

Minden fizetett időszak (1 hónap) lejárta előtt 2 nappal a bank automatikusan megújítja az előfizetést. A havi előfizetés így kerül automatikusan levonásra mindaddig, amig a felhasználó fiókjában le nem mondja előfizetését. Lemondását bármikor megteheti az előfizetési időszakban, így a még aktív előfizetés kifut az időszak végéig, a következő hónapban pedig nem újul meg. 

Amennyiben az automatikus bankkártyás fizetés meghiúsul (nincs a számlán elegendő pénz, lejárt kártya, időtúllépés, stb.,), ebben az esetben értesítő emailt küldünk, illetve a fiókjában is jelezzük a sikertelen megújítást, amelyet korrigálhat.

Számlázás


Szolgáltató a befizetésekről elektronikus nyugtát állít ki, amelyet a felhasználó a  fiókjába belépve, a Nyugták / Számlák menüpont alatt historikusan is megtalál, bármikor letölthet.

A nyugták és számlák kiállítására a szolgáltató a Számlázz.hu (KBOSS Kft.) szolgáltatását veszi igénybe. A Számlázz.hu rendszer automatikusan kiállítja a számlát a felhasználó külön kérésére. Számlaigényét a fiókjában a Számlát kérek “csúszka” bekapcsolásával jelezhet. Ebben az esetben a számlához szükséges adatok pontos megadása a felhasználó felelőssége. 

Előfizetési státusz kezelés


Előfizetését a felhasználó teljes mértékben önmaga kezelheti. Bármikor leállíthatja, felfüggesztheti, újra indíthatja. 

Lemondás esetén az aktuális időszakra vonatkozó előfizetése aktív marad, azaz a felhasználó hozzáférhet a szolgáltatáshoz az előfizetési időszak végig, viszont új időszakra már nem kerül levonásra az előfizetési díj. 

A szolgáltató nem fizet vissza díjat a fennmaradó előfizetési időszakra. 

Felhasználónak az előfizetés lejártát követően nem lesz hozzáférése a szolgáltatáshoz, így a magazinokat megnyitni nem lesz lehetősége.  

Szerzői jog


A weboldalon megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a weboldal tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. Az üzemeltető a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását, megszüntetését és kárának megtérítését.

Felelősség


Szolgáltató a szolgáltatás elérése és működésének biztosítása érdekében mindent megtesz, azonban nem áll módjában felelősséget vállalni harmadik fél (tárhely-szolgáltató, webfejlesztő, egyéb külsős szolgáltató) vétlen tevékenységéből adódó üzemzavarnak. Szolgáltató az üzemzavar elhárítása érdekében haladéktalanul intézkedik a megoldás érdekében. 

Szolgáltatónak jogában áll vizsgálnia a szolgáltatással való visszaélés vagy a szolgáltatási feltételek lényeges megsértésének gyanúját. Megteheti a megfelelő intézkedéseket, a súlyosság mértékében a hatóságok felé avagy saját hatáskörben. Súlyos szerződésszegés esetén a szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést a felhasználóval. Felhasználó köteles megtéríteni a szerződésszegés okán esetlegesen felmerülő károkat. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek a jelen alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, amely esetben Felhasználó semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével Szolgáltatónak okoz.

A magazinokban megjelent reklámok és hirdetések, akciók érvényessége az új lapszámok megjelenésével lejár.

Felhasználó felelős a teljes, valós és helyes információk megadásáért, valamint annak biztosításáért, hogy ezen információk naprakészek legyenek. A szolgáltató nem köteles semmiféle vizsgálatot végezni a szolgáltatott információk pontosságának felmérése érdekében. A felhasználónév és a jelszót biztonságos tárolása a felhasználó felelőssége. A felhasználó felel a szolgáltatás minden olyan használatáért, amely a felhasználónév és jelszó alatt történik. Ha felhasználóneve vagy jelszava elveszik vagy ellopták, vagy ha bármilyen okkal feltételezi, hogy jogosulatlan hozzáférés történt felhasználói fiókjához, kérjük, azonnal értesítse a szolgáltatót, és változtassa meg jelszavát a lehető leghamarabb.

A feltüntetett árak kialakításánál szolgáltató igyekezett megfelelő körültekintéssel eljárni, azonban előfordulhat, hogy rendszerhiba miatt hibás árak jelennek meg. A hibás áron történő megrendelések esetén szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felhasználó vételi ajánlatát ne fogadja el, ugyanakkor ezen esetekben szolgáltató köteles felhasználót tájékoztatni a hibás ár tényéről, valamint köteles a hibás árat haladéktalanul javítani. A hibás árakkal kapcsolatban szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés


Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor fordulhat a szolgáltatóhoz. Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett jogosnak ítélt panaszokat a lehető leghamarabb és a felhasználó megelégedésére orvosolja, amely tényről a panasztevő felhasználót értesíti.

Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek kifejezetten valamely kiadvány tartalmával állnak összefüggésben.

Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek valamely kiadványra vonatkozó nyomtatott előfizetés terjesztésével állnak kapcsolatban.

Szolgáltató ügyfélszolgálata a panasztevő felhasználót minden esetben elektronikus levélben értesíti. 

Egyéb rendelkezések


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa szerződési feltételeket. Módosításra az üzleti környezet változása vagy stratégiai döntés okán kerülhet sor. A módosításról tájékoztatjuk a felhasználót, aki a bejelentkezési adatai (bejelentkezés) felhasználásával jóváhagyja az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, ne használja a Szolgáltatást. A hatályban lévő verzió mindig a www.laptapir.hu honlapon található.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szolgáltató előre bejelenti a weboldal átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelést, amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, és a szünetelés mértéke nem haladja meg naptári hónaponként a 4 (négy) órát. Szolgáltató a jelen a szünetelésről szóló közleményt 2 nappal korábban a weboldalon közzéteszi. Amennyiben a szünetelést valamely azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli körülmény elhárítása teszi szükségessé, akkor a Szolgáltató jogosult a szünetelésről szóló értesítést kevesebb, mint 2 nappal korábban közzétenni.