Adatvédelem


Utolsó frissítés: 2020.02.08.

Szolgáltatásunk biztosítása érdekében elengedhetetlen személyes adatokat (minden olyan információ, amely felhasználható az Ön azonosítására) gyűjtenünk és felhasználnunk, ellenkező esetben nem tudunk szolgáltatást nyújtani Önnek.
Az Ön személyes adatai fontos számunkra, ezért arra törekszünk, hogy adatainak gyűjtése, felhasználása és közzététele a lehető legátláthatóbb legyen. Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően készítettük el. Ezen adatvédelmi információk révén tájékoztatjuk Önt weboldalunk keretein belül az adatfeldolgozás fontos szempontjairól.
Az adatvédelmi irányelvek tájékoztatást ad arról, hogyan gyűjtünk és használunk fel információt Önnel kapcsolatban, amikor termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja, vagy egyéb módon kapcsolatba lép a Mediacity Kft-vel. Önnek minden esetben lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen adatainak felhasználása ellen.

Adatkezelő:
Mediacity Magyarország Kft. (továbbiakban: adatkezelő)
1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.
E-mail cím: adatkezelo@mediacity.hu
Telefon: +36-30-373-0933
Adószám: 12792607-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-713859

A szolgáltatás igénybevételével elfogadja az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit (ÁSzF) és megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartás, valamint előfizetői/megrendelői ajánlatokkal összefüggő egyéb célból kezelje, és adatbázisában tárolja. Az előfizető kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a adatkezelő felhasználja megadott adatait abból a célból, hogy mindenkori ajánlataival, promóciókkal kapcsolatban közvetlen reklámüzeneteket küldjön az előfizető által megadott elérhetőségeire. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését, illetve marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti az adatkezelő elérhetőségein. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait mindenkor bizalmasan és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

Értelmező rendelkezések


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Az Érintett jogai


Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogaival élhet:

a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;

b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;

c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;

d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;

e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;

f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;

g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;

h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adatgyűjtés módjai, tartalma és felhasználásuk céljai


1) Az Ön által önkéntesen és kifejezett hozzájárulással megadott információk. Szolgáltatásunk használata érdekében elengedhetetlen és feltétlenül szükséges adatokat gyűjtünk, amelyeket önkéntesen ad meg. Az adatok valódiságáért kizárólag az adatközlő felel.

A szolgáltatás biztosítása érdekében gyűjtött adatok:
Név, Email cím, Jelszó (titkosítva tároljuk!),

Egyéb, önkéntesen megadható adatok, amelyeket statisztikai céllal használunk fel:
Nem, Születési év

Számlázás esetén kötelezően megadandó adatok:
Email cím, Telefon, Adószám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, Emelet, Ajtó

Jelen esetben az adatkezelés célja a szolgáltatás biztosítása. Ezen adatok hiányában szolgáltatást nem tudunk nyújtani Önnek.

Az adatkezelés időtartalma a Felhasználó által eszközölt törlésig tart, kivéve, ha a Felhasználó felé számla készült, mert ebben az esetben 8 év azon személyes adatok tekintetében, amelyet számviteli vagy adójogszabályok előírják.

2) Személyes információkat gyűjthetünk Önről továbbá, amikor bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk, például email-ben, telefonon, közösségi médián keresztül üzenetet küldve vagy kommentet elhelyezve, amikor információt vagy segítséget kér, visszajelzést ad, felmérésekben vesz részt vagy egyéb interakció, kommunikáció során.

Jelen esetben az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásunk minden vonatkozásával összefüggő információkat felhasználjuk a termékfejlesztés, hibák javítása és a felhasználók kényelmének, élményének, kiszolgálásának fejlesztése érdekében.

Az adatkezelés időtartalma mindaddig, amíg az adatközlő az adatai törlését kéri.

3) Szolgáltatásunk használatával kapcsolatos néhány adat automatikusan rögzítésre kerül (például: mely kiadványokat olvasta, mennyi időt töltött olvasással, melyek a kedvenc vagy könyvjelzővel ellátott kiadványok, cikkek. Ezek az adatok túlnyomórészt nem személyesek.

Jelen esetben az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásunk minden vonatkozásával összefüggő információkat felhasználjuk a termékfejlesztés, hibák javítása és a felhasználók kényelmének, élményének, kiszolgálásának fejlesztése érdekében.

Az adatkezelés időtartalma a Felhasználó által eszközölt törlésig tart.

4) Külső szolgáltatók által átadott adatok.

Facebook: szolgáltatásunk keretében lehetőséget nyújtunk Facebook fiókkal történő regisztrációra és belépésre Ön kényelme érdekében. Nem szükséges megjegyeznie belépési adatait (email cím, jelszó), egy kattintással regisztrálhat és beléphet a szolgáltatás használatához. Ez által megkapjuk az Ön Név, Email cím, Profilkép adatait. Az adatok megadását Ön a Facebook-on keresztül beállíthatja.

Jelen esetben az adatkezelés célja a kényelmi szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés időtartalma a Felhasználó által eszközölt törlésig tart.

Google Analytics: A szolgáltató névtelen és összesített információkat (nem személyes adatokat!) gyűjtenek az online viselkedésről statisztikai célokra. Google Analytics által kapott információkat arra használjuk, hogy weboldalunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk.

Jelen adatkezelés célja a weboldal kinézetének, funkcióinak fejlesztése

Az adatkezelés időtartalmát a Google szabályozza. 

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre


A szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges igénybe vennünk külső szolgáltatókat, akik a rendszer üzemeltetését biztosítják (tárhely-szolgáltató, webfejlesztők). Feléjük nincs adattovábbítás, azonban a rendszer módosítása, javítása, fejlesztése során az adatokhoz hozzáférhetnek. Továbbá szükséges igénybe vennünk pénzügyi, számviteli, adózási szolgáltatókat, akik felé adattovábbítás (pl., számla) is történik.

Ezen szolgáltatók:

Web- és applikáció-fejlesztés:

APPSOLUTION KFT.
Cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 40. 1.em
Email: info@app-arak.hu
Megismert adatok köre: applikáció és adatbázis tartalom

Számlázás:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Megismert adatok köre: kiállított számlák

 

Egyéb


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.